Въпроси как да спазваш GDPR?

Всяка една организация, която обработва лични данни, е задължена да спазва последните GDPR изисквания.

В днешната статия ще разясним кои организации трябва да спазват Европейския регламент, различните видове лични данни и начини за спряване с новите изисквания.

кои организации трябва да спазват GDPR?

Ако една организация обработва лични данни, то тя е задължена да спазва Европейския регламент. Примери за подобни дейности са събиране на данни за потенциални и същестуващи клиенти, партньори или дистрибутори, служители или дори кандидати за работа. Този списък не е изчерпателен и обхваща всяка друга дейност, която изисква събирането на информация от физически лица. Ако такава е на лица, то фирмата трябва да бъде в съответстие с GDPR и да изгради вътрешна система, която да управлява нейните документи, регистри и процеси.

какво са лични данни?

Дефиницията на лични данни е много широка и означава всяка информация, свързана с идентифицируемо физическо лице. 

Примерите за лични данни включват:

 • собствено име и фамилия;

 • домашен адрес;

 • имейл адрес, като например име.фамилия@дружество.com;

 • номер на картата за самоличност;

 • данни за местоположение (напр. функцията за данни за местоположение на мобилен телефон)*;

 • адрес на интернет протокол (IP);

 • идентификационен номер на „бисквитка“;

 • рекламния идентификатор на вашия телефон;

 • данни, съхранявани от болница или лекар, които биха могли да бъдат символ, който уникално идентифицира дадено лице.

Ако събирате подобна информация, трябва задължително да отговаряте на всички изисквания и да водите подробна документация как, къде и защо се съхранява и обработва тя. 

Правила за спазване

 • ОРЗД има за цел да създаде бизнес възможности и да стимулира иновациите чрез редица стъпки, включващи:

 • единен набор от общи за ЕС правила — прогнозира се, че единно, общо за ЕС законодателство за защита на данните би довело до спестяване на 2,3 млрд. EUR на година;

 • длъжностно лице за защита на данните, което отговаря за защитата на данните, ще бъде определено от публичните органи и предприятията, които обработват данни в големи мащаби;

 • обслужване на едно гише — предприятията ще контактуват само с един-единствен надзорен орган (в държавата от ЕС, в която те са установени основно);

 • правила на ЕС за дружества извън ЕС — дружествата, които са установени извън ЕС, трябва да прилагат едни и същи правила, когато предлагат услуги или стоки, или мониторинг на поведението на лица в рамките на ЕС;

 • правила за насърчаване на иновациите — гаранция, че предпазните мерки за защита на данните се вграждат в продукти и услуги от най-ранния етап на разработването им (защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране);

 • техники за насърчаване на поверителността, като например псевдонимизация (когато идентифициращи полета в рамките на даден запис на данни се заменят с един или няколко изкуствени идентификатора) и криптиране (когато данните се кодират по такъв начин, че само упълномощени субекти могат да ги четат);

 • премахване на уведомленията — новите правила за защита на данните ще отхвърлят повечето задължения за уведомления и разходите, свързани с тях. Една от целите на регламента за защита на данните е да се премахнат пречките пред свободното движение на лични данни в рамките на ЕС. Това ще улесни разширяването на предприятията;

 • оценки на въздействието — предприятията ще трябва да извършват оценки на въздействието, когато обработването на данни може да доведе до висок риск за правата и свободите на индивидите;

 • водене на отчетност — от МСП не се изисква да водят отчет на дейностите за обработване, освен ако обработването не е редовно или няма вероятност да доведе до риск за правата и свободите на лицето, чиито данни се обработват.

Софтуер за GDPR и Лични Данни

Бизнес решение за създаване и управление на GDPR процеси и документация

Поискай оферта Запиши се за демо!