Политика за поверителност

Дата на влизане в сила: 18.03.2024

 СЪДЪРЖАНИЕ:

  1. ЗА ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
  2. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ
  3. ЦЕЛ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НА ОБРАБОТКАТА
  4. СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ
  5. КАК СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ
  6. ВАШИТЕ ПРАВА
  7. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ
  8. ОРГАН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  9. КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС
  10. ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩОТО ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ЗА ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Политика урежда как КЛАУД ТЕК СЪЛЮШЪНС ООД, ЕИК 205932074 (“Ние”, “Нас” или “Нашата”) обработва лични данни. “Лична информация” или “Лични данни” означава всяка информация, която позволява на някого да Ви идентифицира пряко или непряко. “Обработката” на лични данни означава всяко събиране, използване, споделяне и съхранение на лични данни.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ

Обработват се личните данни на следните категории субекти на данни:

 

Клиенти

Потенциални и същестуващи клиенти са физически лица или представилите на юридически лица, които пряко или непряко са проявили интерес към предоставяните от Дружеството услуги.

Лица, записани за имейл нюслетър

Лицата, записани за получаване на имейл нюслетър, са физически лица, които са изявили желание да получават имейл съобщения относно предоставяните от Дружеството Услуги.

Посетители на сайта

Посетители на сайта са всички лица, които са посетили уебсайта на Дружеството.

 

Обработват се следните категории лични данни:

 

Данни за вътрешни финансови анализи

Личните данни включват цялата финансова информация, налична в Дружеството включително но не само информация за приходи и разходи, данни за ключови служители и клиенти и др. Данните се обработват с цел анализиране финансовото състояние на Дружеството

Данни за идентификация

Личните данни включват имена, идентификатор и данни по лична карта Данните за идентификация са необходими за идентифицирането на субекта на данните и сключване на договор с него

Данни за извършени заявки и поръчки

информация относно заявените или поръчани от Клиента продукти и услуги, изразходвани часове към абонаменти, извършена работа, както и всяка друга информация, свързана с изпълнението на предоставяните от нас услуги Обработваме личните данни с цел сключване на договор с нашите Клиенти и изпълнение на нашите Услуги

 

Данни за извършени плащания

дата на изпращане и получаване на превод, сума на превода, наредител, получател и друга информация, която се съдържа в платежното нареждане или друг аналогичен документ Данните се обработват с цел проследяване на плащането на предоставяните от нас услуги и изпълнението на нашите парични задължения.

 

Данни за лицата, записани за имейл нюслетър

Личните данни включват имейл, име и информация дали изпратените съобщения са прочетени и/или отворени. Личните данни се обработват, за да можем да изпращаме нашия имейл нюслетър на заинтересованите лица.  Субектът на данните може да откаже предоставянето на данните, без каквито и да е неблагоприятни последици, както и да се отпише от получаването на имейл нюслетъра по всяко време чрез натискане на бутон/линк с текст “unsubscribe”, “отписване” или друг подобен текст.

 

Данни за поведението на Сайта ни

Личните данни включват посетени страници, продължителност на потребителска сесия и други. Данните се събират с цел подобряване на клиентското преживяване на посетителите на Сайта ни и привличане на нови клиенти.  Субектът на данните може да откаже обработването на личните данни като използва нашия банер за бисквитите.

 

Данни от кореспонденция

Личните данни включват всяка информация, разменена между страните в рамките на водената между тях кореспонденция. Обработваме личните данни с цел осъществяване на ефективна комуникация с нашите Клиенти

 

Счетоводни данни

Обработваните лични данни включват данни за издател и получател на фактури, идентификатор, адрес, данни за предоставяни и получени услуги, тяхната стойност, данни за извършени плащания, както и всяка друга информация, за която имаме задължение да обработваме във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство. Дружеството обработва лични данни в изпълнение на законовото си задължение да води счетоводство.

 

ЦЕЛ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО

Политиката за поверителност описва обработването на лични данни във връзка със следните услуги:

LT CRM

LT CRM – Дружеството обработва лични данни във връзка с предоставянето на уеб базирана абонаментна софтуерна услуга за управление на адвокатски кантори (“Услугата” или “LT CRM”). Услугата е достъпна като Web приложение, достъпно на https://legal-tech.bg (Сайта).

LT GDPR

Дружеството предоставя уеб базирана абонаментна софтуерна услуга за съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) (за краткост наричано LT GDPR). Услугата е достъпна като Web приложение, достъпно на https://legal-tech.bg (Сайта).

 

Обработват се личните данни за следните цели:

 

Цел

Основание и пояснения

Анализ на поведението на Сайта ни

 

– Съгласие

 

Вътрешно счетоводство

 

– Изпълнение на законово задължение

Обработването е необходимо за изпълнение на законовите ни задължения по Закона за счетоводството и всички други приложими законови и подзаконови нормативни актове.

Категории обработвани данни:

 

Рекламна дейност

 

– Съгласие

Категории обработвани данни:

– Данни за поведението на Сайта ни

 

Управление на клиентските поръчки и кореспонденция

 

– Изпълнение на договор

Лични данни се обработват при предоставянето на следните услуги:

– LT CRM

– LT GDPR

Категории обработвани данни:

– Данни за идентификация

– Данни за извършени заявки и поръчки

– Данни от кореспонденция

 

СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

Лични данни се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целта, за която се обработват. Пълен списък на целите, за които обработваме лични данни, можете да намерите по-горе.

 

Определя се подходящия период на съхранение на личните данни въз основа на количеството, естеството и чувствителността на обработваните лични данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на личните данни и дали може да се постигнат целите на обработката чрез други средства, както и въз основа на приложимите правни изисквания (като например приложимите давностни срокове).

 

Личните данни се съхраняват съгласно един или няколко от следните видове срокове за съхранение:

 

До отправяне на искане за изтриване

Данните се изтриват след отправено искане от субекта на данните или друго оправомощено лице за изтриването им, доколкото няма друго основание за тяхното съхранение.

За установяване, упражняване или защита на правни претенции

Съхраняваме някои данни, когато това е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции, като например защита срещу претенции за неизпълнен договор, несъответствие с приложими нормативни изисквания.

При автоматично изтриване

Някои данни автоматично се съхраняват за предварително определен период от време, след което се изтриват автоматично. Такива данни могат да бъдат данните, събрани чрез бисквитки или лог-файлове.

При договорни отношения

Данните се съхраняват за срока на договорното отношение, доколкото няма друго основание за тяхното съхранение.

При законово задължение

Данните се съхраняват за срока, предвиден в закон или подзаконов нормативен акт.

До изтриване от субекта на данните или оправомощено лице

В някои случаи данните се съхраняват до изтриването им от субекта на данните или друго оправомощено лице, доколкото не се изисква изтриване или съхранение на друго основание.

При преддоговорни отношения

Когато обработваме данни в хода на преддоговорни отношения и не се стигне до окончателно сключване на договор, изтриваме данните в рамките на 6 месеца от прекратяването на преддоговорните отношения.

При създаването на резервни копия (backup)

С цел осигуряване сигурността на данните се създават резервни копия на данните (backup). По технически причини перманентното изтриване на данните може да се извърши известно време след заявяването на изтриването на данните от работните системата.

Периоди на съхранение според различните категории лични данни:

Данни за вътрешни финансови анализи

– При псевдонимизиране

Псевдонимизираните и анонимизирани данни се съхраняват за срок до 10 години от събирането им, доколкото няма друго основание за тяхното съхранение.

Данни за идентификация

– За установяване, упражняване или защита на правни претенции

– При договорни отношения

– При преддоговорни отношения

Данните се съхраняват до постигане на целите, за които са събрани, доколкото няма друго основание за тяхното изтриване или съхранение.

Данни за извършени заявки и поръчки

– За установяване, упражняване или защита на правни претенции

– При договорни отношения

– При преддоговорни отношения

 

Данни за извършени плащания

– За установяване, упражняване или защита на правни претенции

– При договорни отношения

– При законово задължение

 

Данни за лицата, записани за имейл нюслетър

– До изтриване от субекта на данните или оправомощено лице

Данните на лицата, които са се отписали от получаването на нашия имейл нюслетър, се изтриват автоматично от работните системи.

Данни за поведението на Сайта ни

– При автоматично изтриване

Данните се изтриват съгласно сроковете, посочени в банера за бисквитките.

Данни от кореспонденция

– За установяване, упражняване или защита на правни претенции

– При договорни отношения

– При преддоговорни отношения

 

Счетоводни данни

– При законово задължение

Счетоводни и данъчни данни се съхраняват съгласно предвидените в Закона за счетоводството, ДОПК и други приложими към дейността законови и подзаконови нормативни актове срокове. Съгласно чл. 38, ал. 1 ДОПК:

– счетоводни регистри и финансови отчети се съхраняват 10 години;

– документи за данъчно-осигурителен контрол се съхраняват 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани

След изтичане на срока за съхранение изтриваме личните данни.

СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Споделяме лични данни със следните категории 3-ти лица:

Доставичици на имейл маркетинг услуги

Споделяме лични данни с доставичици на имейл маркетинг услуги, за да можем да изпращаме нашия имейл нюслетър и да уведомяваме лицата, записани за получаване на имейл съобщения, за новости и нашите услуги.

Вид на споделянето: данните се получават от третото лице.

Категории лични данни:

– Данни за лицата, записани за имейл нюслетър

 

Доставчици на комуникационни услуги

Споделяме лични данни с доставчици на комуникационни услуги с цел вътрешна координация в екипа и обслужване на Клиентите на Дружеството.

Вид на споделянето: данните се получават от третото лице.

Категории лични данни:

– Данни за извършени заявки и поръчки

– Данни от кореспонденция

 

Доставчици на облачни и хостинг услуги

Споделяме лични данни с доставчици на облачни и хостинг услуги, за да можем да предоставяме своите Услуги и да управляваме своите бизнес процеси.

Вид на споделянето: данните се получават от третото лице.

Категории лични данни:

– Данни, въведени в LT GDPR

– Данни, въведени в LT CRM

– Данни за извършени заявки и поръчки

– Данни за идентификация

– Данни за вътрешни финансови анализи

 

Доставчици на платежни услуги

Споделяме данни с Доставчици на платежни услуги, включително банкови и небанкови институции, с цел администриране на входящи и изходящи плащания.

Вид на споделянето: данните се получават от или се предават на третото лице.

Категории лични данни:

– Данни за извършени плащания

 

Доставчици на рекламни услуги

Споделяме лични данни с доставчици на рекламни услуги с цел промотиране на дейността на Дружеството и привличане на нови клиенти.

Вид на споделянето: данните се получават от третото лице.

Категории лични данни:

 

Доставчици на счетоводни услуги

Споделяме данни с доставчици на счетоводни услуги с цел да изпълняваме законовите си задължения за водене на счетоводство.

Вид на споделянето: данните се предават на третото лице.

Категории лични данни:

– Счетоводни данни

 

Доставчици на услуги за анализ

Споделяме лични данни с доставчици на услуги за анализ на данни и по-точно за анализ на поведението на посетителите на сайта ни.

Вид на споделянето: данните се получават от третото лице.

Категории лични данни:

– Данни за поведението на Сайта ни

 

Компетентните държавни институции

Споделяме данни с компетентните държавни институции, когато това е необходимо в изпълнение на наше договорно или законово задължение. Такива институции могат да са НАП, НОИ или др.

Вид на споделянето: данните се получават от третото лице.

Категории лични данни:

– Счетоводни данни

 

 

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИТЕ

Като субект на данните имате следните права:

 

Право на информация

Имате право да бъдете информирани за личните данни, които обработваме за вас, и начина, по който ги обработваме

 

Можете да получите информация чрез:

–        Настоящата Политика

–        Информацията, която ви предоставяме при ползването на Услугите ни

–        Като отправите запитване до нашия имейл за контакт. 

Право на достъп

Имате право да поискате да се запознаете или да получите достъп до личните данни, които обработваме за вас.

 

За да получите достъп до личните си данни, можете да се свържете с нас.

Право на корекция

Имате право да поискате корекция или актиализация на данните, които обработваме за вас, когато те са неточни или непълни.

 

Можете да поискате корекция на вашите лични данни  като се свържете с нас или чрез потребителския профил

Право на изтриване

Имате право да поискате изтриване на вашите лични данни, когато:

–        личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

–        оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

–        възразите срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

–        личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

–        личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас;

 

Понякога е възможно да откажем изтриването на личните ви данни. Например, когато:

–        Все още е необходимо данните да се обработват за целта, за която сме ги събрали

–        Имаме легитимен интерес да ги обработваме, който надделява над вашия интерес за изтриване. Например, за да се защитим от измами.

–        Има правно задължение за нас да съхраняваме данните

–        Данните са ни необходими, за да защитим или упражним правни претенции.

 

За да изтриете личните си данни, можете да се свържете с нас. Можете да видите повече за сроковете за съхранение в раздела “СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ”

Право на ограничаване

Имате правото да поискате да спрем обработването на личните ви данни, когато:

–        Оспорите точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;

–        Обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;

–        не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

–        Възразявате срещу обработването в очакване на проверка дали нашето легитимно основание има преимущество пред вашия интерес.

 

Можете да поискате ограничаване на обработването на вашите лични данни  като се свържете с нас

Право на възражение

Имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни, когато:

–        Обрбаотваме личните ви данни на основание легитимен интерес или

–        Обработваме личните ви данни за целите на персонализираната реклама

 

Можете да възразите срещу обработването на вашите лични данни  като се свържете с нас

Право на преносимост

Имате право да получите  вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да поискате да прехвърлим тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение или обработването се извършва по автоматизиран начин.

 

Можете да упражните правото си на преносимост  като се свържете с нас

Право да не сте субект на автоматизирано решение

Имате право да не бъдете субект на изцяло автоматизирано решение (решения взети без човешка намеса), включително профилиране, когато това решение оказва въздействие върху вас

 

Не извършваме автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

Оттегляне на съгласието

Имате право да оттеглите даденото съгласие за обработване на личните ви данни, когато основанието за обработването е съгласие по смисъла на GDPR.

 

Съгласието може да се оттегли по начин, сходен на начин, по който е дадено. Например, чрез банер за бисквитки, отписване от имейл нюслетър или като се свържете с нас

Право да подадете жалба

Имате право да подадете жалба към компететния надзорен орган, ако вярвате, че правата ви са нарушени.

 

Можете да намерите данните за контакт на компетентния надзорен орган по-долу.

 

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Ние се отнасяме сериозно към поверителността и сигурността на вашите лични данни, включително към информацията, която се счита за чувствителна. Нашият екип по киберсигурност работи активно за поддържане на целостта, поверителността и наличността на Услугите ни, а нашите политики и протоколи са насочени към защита на вашите лични данни. Непрекъснато се стремим да подобряваме защитата на системите си. Въпреки това нито един метод на предаване на данни по интернет или метод на електронно съхранение не е напълно сигурен и Ние не можем да гарантираме сигурността на вашите лични данни. Нашите функции за сигурност, безопасност и поверителност се предоставят на принципа “както са” (“as is”). Като такива, тяхната ефективност и безпогрешно функциониране не могат да бъдат гарантирани и не можем да осигурим абсолютна поверителност, анонимност или лична безопасност.

В случай че по закон сме длъжни да Ви информираме за неоторизиран достъп до Вашата Лична информация, можем да Ви уведомим по електронен път или писмено в съответствие с приложимото законодателство.

КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Орган: Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

тел: 02/91-53-518

email: kzld@cpdp.bg

адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2

 

Можете да намерите пълен списък на органите по защита на личните данни в ЕС тук.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Приветстваме Вашите коментари, въпроси или оплаквания, свързани с тази Политика за поверителност, използването на вашите лични данни или отговора ни на вашите искания относно обработването на личните ви данни. Моля, свържете се с нас, като използвате office@legal-tech.bg

 

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Най-актуалната версия на политиката ще регулира използването на вашите лични данни от наша страна. Можем да преразглеждаме тази политика периодично.