Общи условия

(Приети на 07.05.2020, изм. на 14.01.2021, изм.на 14.04.2021, изм. на 01.01.2023, изм. на 11.10.2023, изм. на 07.11.2023, изм. на 18.03.2024)

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ установяват взаимоотношенията между „КЛАУД ТЕК СЪЛЮШЪНС” ООД (наричано по-долу “Legal Tech”), от една страна, и юридическото или физическото лице, което се съгласява с тях (наричано по-долу “Клиент“), и уреждат достъпа на Клиента до Услугите и тяхното използване.

„КЛАУД ТЕК СЪЛЮШЪНС” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, с ЕИК 205932074, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Любен Каравелов № 27, имейл адрес: office@legal-tech.bg, телефон: 0895 58 58 50.

Преди да получи достъп до Услугите, Клиентът се задължава да се запознае изцяло и съгласи с настоящите Общи Условия. Съгласяването с Общите условия е задължително условие за получаване на достъп до Услугите. Ако Клиентът не може да се съгласи с настоящите Общи Условия, тогава същият не може да получи достъп до Услугите. Ако Вие сте лице, което приема настоящите Общи Условия от името на Клиента, Вие заявявате и гарантирате, че:

 1. Имате пълните законови правомощия да обвържете Клиента с настоящите Общи Условия;
 2. Сте прочели и разбрали Общите Условия и;
 3. Сте съгласни от името на Клиента с Общите Условия.

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите Общи условия, долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт – www.legal-tech.bg и всички негови подстраници.

Общи условия – Настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, бисквитки, правила за регистрация и всяка друга правнозначима информация, публикувана на Сайта.

Услуги – Всички функционалности, инструменти, функции и алгоритми, предлагани и описани на Сайта, включително, но не само, вътрешни и външни приложения, интеграции, автоматизации, съхранение на данни, потребителски акаунти, както и всички други онлайн ресурси на Сайта.

Модул – Съвкупност от Услуги, обособени за отделно ползване, достъпни на Сайта

Данни – Всяка информация или данни въведени, качени, подадени, съхранени, изпратени или получени чрез Услугите от или до Клиента или неговите Потребители.

Абонамент – Срочен или безсрочен договор между Legal Tech и Клиента, за предоставяне на достъп до Услугите срещу заплащането на Абонаментна такса. 

Абонаментна такса – Общата сума на всички поръчани от Клиента Услуги за избрания от него абонаментен период.

Потребител – Лице, на което Клиентът е разрешил да използва Услугите. Потребител по смисъла на настоящите Общи условия НЕ е потребител по смисъла на ЗЗП. 

Администратор – Избран от Клиента Потребител, който администрира Услугите за Потребителите от името на Клиента, включително създава, променя и премахва Потребители и управлява техните достъпи и данни.

УСЛУГИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 • Чрез Сайта, Legal Tech предлага на Клиента достъп до своите Услуги.
 • Спецификациите и параметрите на Услугите са описани на Сайта или в индивидуално изпратена до Клиента оферта.
 • Чрез Сайта, Клиентът може да закупи Абонамент за достъп до Услугите. Договорът между Клиента и Legal Tech се счита за сключен в момента на регистрация на Сайта и съгласяването с настоящите Общи Условия.
 • Клиентът може да закупи Абонамент за достъп до Услугите и след индивидуално договаряне. В тези случаи, договорът между Клиента и Legal Tech се счита за сключен в момента на постигането на съгласие относно съществените елементи на договора – цени и характеристики на Услугите
 • Съгласието за сключване на договор може да бъде в писмена или електронна форма, включително имейл, както и натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в Сайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано по технически начин, който дава възможност да бъде възпроизведено. За съгласие за сключване на договор се считат и конклудентни действия като започване на използване на предоставяните услуги, плащане на фактура и др.
 • В случай, че между страните се сключи индивидуален договор за предоставяне на услуги, той се прилага с предимство пред настоящите Общи условия. 
 • Клиентът може да сключи Договор с Legal Tech в качеството си на физическо лице или като представител на юридическо лице. Ако Клиентът е предоставил данни за издаване на фактура или по друг начин е действал като представител на юридическо лице, договорът се счита сключен с юридическото лице. Ако по каквато и да е причина юридическото лице не е обвързано от действията на Клиента – физическо лице, той се счита за страна по договора в лично качество. 

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

 • Предоставянето на достъп до Услугите изисква заплащане на месечна или годишна Абонаментна такса, въз основа на избрания от Клиента Абонамент
 • Абонаментната такса е тази, посочена в Сайта или в изпратената до Клиента индивидуална оферта, освен в случаи на очевидна грешка.
 • Всички Абонаментни такси са посочени в български лева (BGN) и не включват ДДС, доколкото изрично не е посочено обратното. 
 • Legal Tech запазва правото си да променя по всяко време и без предизвестие Абонаментните такси, доколкото такива промени не засягат вече извършени поръчки и вече съществуващи Абонаменти.
 • Legal Tech може да предоставя отстъпки от Абонаментните такси, съгласно българското законодателство и правила, определени от Legal Tech. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, промоционални кодове, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване). Различни отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на един и същ Абонамент, доколкото изрично не е посочено обратното. 

ЗАПЛАЩАНЕ

 • За да получи достъп до Услугите, Клиентът се задължава да закупи Абонамент и да заплаща Абонаментна такса.
 • За всяка дължима Абонаментна такса, Legal Tech предоставя на Клиента надлежно издадена фактура.
 • Клиентът се задължава да заплаща всяка Абонаментна такса в посочения във фактурата срок за плащане.
 • Клиентът може да заплати всяка Абонаментна такса чрез кредитна или дебитна карта, или по банков път.
 • Ако Клиентът избере плащане чрез кредитна или дебитна карта, същият може да разреши банковата му карта да бъде таксувана автоматично, за всяка последваща Абонаментна такса, до оттеглянето на неговото разрешение.
 • Ако Клиентът избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, същия може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
 • Legal Tech не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Legal Tech.

БЕЗПЛАТНА ПРОБНА ВЕРСИЯ

 • За някои Услуги, Legal Tech може да предложи на Клиента безплатен достъп за ограничен период (наричан по-долу “Пробна версия”), въз основата на условия посочени към съответната Услуга
 • Пробната версия започва от момента на успешна регистрация на Клиента и съгласието му с настоящите Общи Условия.
 • Пробната версия е за период от две седмици (четиринадесет календарни дни), в случай, че изрично не е посочен различен период. 
 • След изтичането на Пробната версия, достъпът на Клиента се прекратява и Данните му се изтриват, освен ако същия не закупи Абонамент.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

 • Клиентът гарантира и носи отговорност, че всички негови Потребители са запознати и съгласни с настоящите Общи условия и правила за ползване.
 • Клиентът гарантира и носи отговорност, че:
  • използването на Услугите от него и неговите Потребители е в съответствие с настоящите Общи Условия и настоящото законодателство на Република България
  • ще полага разумни усилия за предотвратяване и прекратяване на всяко неоторизирано използване на Услугите или достъп до тях 
  • ще уведоми незабавно Legal Tech, ако узнае за неоторизирано използване на Услугите.
 • Клиентът гарантира и носи отговорност, че всички Потребители са дали нужното си съгласие да бъдат регистрирани на Сайта и да получават комуникация от Legal Tech.
 • Клиентът гарантира и носи отговорност, че въведените от него Данни на Сайта са събрани надлежно и законосъобразно.
 • Клиентът носи пълна отговорност за действията на Администраторите и Потребителите, включително но не само за добавянето на нови потребители, автоматизираното създаване на документи и други действия, които подлежат на заплащане. 

РАБОТА С ФАЙЛОВЕ

 • Потребителите имат право да качват файлове през интерфейса на Сайта. Доколкото не е предвидено друго, всеки Потребител, има право да качва файлове в общ размер до 10 GB.
 • Закупуването на допълнително облачно пространство се извършва чрез интерфейса на Сайта или след индивидуално договаряне.
 • Потребителят се задължава и гарантира, че има нужните правомощия и разрешения да качва и сваля избраните от него файлове.
 • Качваните от Потребителя файлове задължително трябва да отговарят на описаните в съответната форма изисквания, включително но не само размер, брой файлове и др.
 • Потребителят няма право да качва файлове, който по какъвто и да е начин могат да доведат до вреда за Legal Tech, включително но не само забавяне или блокиране работата на Сайта, компрометиране на данни, съхранявани на Сайта и др. При нарушение по горната точка, Клиента носи пълна отговорност за причинените имуществени и неимуществени вреди на Legal Tech и неговите клиенти

МОДУЛ GDPR (LT GDPR)

 • Чрез Сайта, Legal Tech предлага достъп до своята платформа за съответствие с GDPR (ОРЗД) и документооборот, (наричана по-долу LT GDPR). 
 • Клиентът може да закупи Абонамент за LT GDPR само след получаване на индивидуална оферта от Legal Tech и нейните условия и спецификации.
 • При поискването на индивидуална оферта, Клиентът се задължава да предостави пълна, вярна и точна информация за своята дейност на Legal Tech.
 • Всички документи в LT GDPR се създават единствено за индивидуално ползване от Клиента и ползват въведената от него информация. 
 • Създадените чрез LT GDPR документи са в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и ОРЗД.
 • При временни или постоянни промени в изискванията или наредбите относно ЗЗЛД или ОРЗД, Legal Tech се задължава да актуализира LT GDPR, както и засегнатите бланки и документи а всички Клиенти с активен Абонамент.
 • Всеки Клиент е длъжен да въведе вярна, пълна и точна информация относно действително имплементираните процеси по обработване на лични данни, като неизпълнение на това задължение не може да ангажира отговорността на Legal Tech.
 • Отговорност на Клиента е да приведе в изпълнение създадените от LT GDPR документи и процеси, включително, но не само, да качи надлежно на сайта си Общи условия, Политика за поверителност, Политика за бисквитки, да настрои бисквитките да не събират лични данни преди получаване на съгласие от посетителите на сайта, да сложи чек-боксове и др. 

АВТОМАТИЗИРАНО СЪЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 

 • Чрез Сайта, Legal Tech предлага автоматизирано създаване и превеждане на чужд език на документи.
 • Автоматизираното създаването на документи се извършва чрез попълване на автоматизиран формуляр. Информацията, въведена във формуляра, се съхранява една година, считано от последната редакция или първоначалното създаване. 
 • Сайта предлага различни функционалности и образци за автоматично създаване на документи, които се ползват от Потребителите на Клиента в състоянието, в което са “както са” (“as is“), като същите се задължават и носят отговорност да проверят, прегледат и одобрят финалната версия на всеки създаден документ.
 • Legal Tech няма задължение да добавя нови автоматизирани документи, включително и тези, които са на Сайта, но със статус “в процес на разработване“. Legal Tech запазва правото си, по своя преценка да преустанови достъпа до създаването на един или няколко автоматизирани документи.
 • Чрез Сайта, Legal Tech предоставя единствено услугата по автоматично създаване на документи и не отговаря по никакъв начин за тяхното съдържание, същност, вярност, актуалност, законосъобразност, както и всякакви възможни произлизащи между Клиента и трети страни взаймоотношения.
 • Чрез Сайта, Legal Tech предлага автоматизирано превеждане на документи. За всеки извършен превод се дължи възнаграждение съгласно посоченото на Сайта в момента на ползване на услугата или индивидуално договореното. Ако не е предвидено друго, цената за автоматизирано създаване на документ се заплаща за всеки отделен документ и неговата редакция.  
 • Всички файлове, създадени през системата на Legal Tech, се съхраняват докато акаунта на Клиента е активен и до един месец след това. 

ИНТЕГРАЦИЯ С УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

 • Услугите на Сайта могат да включват интеграция с трети страни, включително но не само Търговски регистър, Регистър Булстат, Единен портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) и др. 
 • Когато Услугите включват интеграция с трета страна, Legal Tech не носи отговорност за верността на получената информация.
 • Legal Tech не носи отговорност, ако поради технически или други причини е невъзможно или забавено получаването на информация от третите лица. 

ПОДДРЪЖКА

 • Legal Tech използва най-добри практики и процеси за разработването на Сайта, Услугите и тяхната поддръжка.
 • Legal Tech се задължава периодично да проверява и преглежда Сайта и Услугите и своевременно да отстранява всички открити грешки, бъгове и неизправности.
 • Клиентът се задължава да информира Legal Tech за намерените от него грешки, бъгове или неизправности.
 • Legal Tech се задължава, за своя сметка, да отстрани намерените от Клиента неизправности в адекватен и разумен срок, съобразен с тяхната важност и значение. След отстраняването на неизправност, Legal Tech се задължава да уведоми Клиента, като същия има право да разгледа, възрази или да приеме въпросната неизправност за отстранена. Ако Клиента не предяви възражение до Legal Tech в рамките на 10 работни дни след получаване на уведомление за отстраняването й, тогава същият приема въпросната неизправност за отстранена без възражения. 
 • Legal Tech се задължава да предлага стандартна поддръжка за Услугите и Сайта към всеки Абонамент. Стандартната поддръжка включва следните нива на обслужване:
  • Комуникация чрез имейл, чат или контактна форма.
  • Отговори на запитвания и оплаквания в рамките на 5 работни дни.
 • Клиентът може индивидуално да договори и да закупи по-високо ниво на поддръжка: Преференциална или Премиум поддръжка.
 • Преференциалната поддръжка предлага по-бързо  и преимуществено обслужване. Клиентите ползващи преференциална поддръжка се обслужват с предимство пред тези, ползващи стандартна поддръжка и получават следните нива на обслужване:
  • Комуникация чрез телефон, имейл, чат или контактна форма
  • Отговори на запитвания и оплаквания в рамките на 3 работни дни
 • Премиум поддръжката предлага най-бързото и преимуществено обслужване. Клиентите ползващи премиум поддръжка се обслужват с предимство пред всички други и получават следните нива на обслужване:
  • Комуникация чрез телефон, имейл, чат или интеграция с комуникационни канали на Клиента
  • Отговори на запитвания и оплаквания в рамките на 1 работен дни
  • Личен акаунт мениджър
 • Всеки Потребител може да разреши на представител на Legal Tech да достъпи профила му чрез активиране на функционалността за отдалечен достъп, с цел предоставяне на отдалечена поддръжка. С цел гарантирането на сигурността, в 00:00 всеки ден отдалеченият достъп се деактивира.
 • Legal Tech може да предостави услуга по първоначална настройка (onboarding) на Клиента, в която представител на Legal Tech може да въведе от името на Клиента предоставената от него информация след получаване на надлежно разрешение за достъп до профила. Клиентът се задължава да уведоми незабавно Legal Tech при констатирана неточност във въведената информация. В случай, че не го направи, въведената информация се счита за точно въведена, а услугата по първоначална настройка – изцяло предоставена. Първоначалната настройка може да бъде записана с цел запазването на правата и интересите на страните. 
 • Legal Tech може да предостави услуги по автоматично създаване на документи базирани на предварително зададени от Клиента бланки, както и разработването на допълнителни функционалности на Сайта. Всички подобни услуги се извършват само чрез допълнително изпратени от Legal Tech до Клиента условия и ценообразуване.
 • При обновяване на Сайта, Услугите или други актуализации, Legal Tech запазва правото си да прехвърли и/или мигрира засегнатите данни, информация и документи. В този случай всяка нововъведена и/или мигрирана информация в профилите на Клиента се отбелязва като въведена от Legal Tech.  
 • Legal Tech запазва правото си да забави или откаже предоставянето на поддръжка когато:
  • Клиентът не е заплатил всички дължими абонаментни такси или има просрочени задължения.
  • Клиентът е нарушил своите задължения и отговорности по настоящите Общи Условия.

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ

 • За да изпълнява задълженията и отговорностите си описани в настоящите Общи Условия, Legal Tech може да изпраща съобщения до Клиента, неговите Потребители и Администратори.
 • Клиентът се задължава да поддържа на Сайта актуални имейл адреси на всеки Потребител и Администратор и периодично да проверява същите за изпратена комуникация или съобщения от Legal Tech.
 • Всички съобщения изпратени до Администратор или Потребител на Клиента се считат за надлежно връчени в момента на получаването им.
 • Всички съобщения изпратени до Администратор на Клиента са обвързващи за Клиента, включително всички предизвестия и уведомления предвидени по настоящите Общи Условия.
 • Legal Tech запазва правото си да отказва или игнорира всякаква комуникация, която не изпратена от Администратор, Потребител или официално лице представител на Клиента.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 • Всеки Абонамент продължава за периода, договорен между Клиента и Legal Tech, обхванат от платената или подлежаща на плащане Абонаментна такса.
 • След изтичането на периода на всеки срочен Абонамент, договорът се трансформира в безсрочен, без да е необходимо допълнително волеизявление от страните, освен ако страните не се договорят за друго. Legal Tech запазва правото си, след уведомление до другата страна, да премахне предоставените със срочния Абонамент преференциални цени и условия.
 • Клиентът може да прекрати своите безсрочни Абонаменти, без неустойки или такси, като изпрати валидно едномесечно предизвестие до Legal Tech.
 • Клиентът може да прекрати своите срочни Абонаменти, като изпрати валидно едномесечно предизвестие до Legal Tech, като Клиента се задължава да заплати разликата между стандартните цени на избраните от него Услуги и преференциалните цени, предложени и ползвани от него, за всеки изминал абонаментен период, включително и периода на предизвестието.
 • За валидно се счита всяко предизвестие, което отговаря на следните условия:
  1. Предизвестието е изпратено от Администратор, лице-представител на Клиента или друго лице, което има надлежните правомощия.
  2. Предизвестието е в писмена форма (писмо, имейл или друг вид проследима комуникация).
  3. Предизвестието е изпратено до официалния адрес или имейл на Legal Tech, дефинирани в  настоящите Общи Условия
 • В случай, че Клиента използва автоматичната функционалност на Сайта за прекратяване на своя Абонамент с Legal Tech (https://legal-tech.bg/terminate), тогава предизвестието се счита за валидно и надлежно връчено в момента на потвърждаването от Клиента
 • Предизвестия, отправени по телефона, по време на среща, или по време на друг тип устна комуникация, не се считат за валидни или надлежно изпратени.
 • Legal Tech има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Услугите се използват в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България или общоприетите нравствени норми. При установяване на нарушение по тази точка, Legal Tech има право да изисква предсрочно всички оставащи вноски до края на срока на сключения между страните договор.  
 • Клиентът има право да развали договора едностранно, само при съществено неизпълнение на задълженията от страна на Legal Tech, като например липса на достъп до Услугите за повече от 3 последователни работни дни. 
 • При забава на дължимите плащания от Клиента, която надхвърля общата нетна сума от две абонаментни вноски, Legal Tech има право ограничи или прекрати достъпа на Клиента и неговите Потребители, както и да изисква предсрочно всички оставащи вноски до края на срока на сключения между страните договор.  
 • След прекратяване на договора по каквато и да е причина, Legal Tech предоставя възможност на Клиента да получи въведената от него информация в общодостъпен формат – .csv или .xlsx, в срок до 10 работни дни след прекратяването. Ако Клиентът не изиска въведените от него данни, Legal Tech изтрива същите съгласно Политиката за поверителност на Сайта в рамките на 90 работни дни. Legal Tech запазва правото си да съхранява информация относно сключването и изпълнението на договора с Клиента с цел да защити правните си интереси. 
 • Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Legal Tech или прекратяване поддържането на уебсайта му.

ЛИЧНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

 • За да изпълнява задълженията и отговорностите си описани в настоящите Общи Условия, Legal Tech може да събира и обработва лични данни за Клиента и неговите Потребители. Политика за поверителност на Legal Tech е важна и неразделна част от настоящите Общи Условия и описва подробно как Legal Tech използва тази информация.
 • При предоставянето на Услугите, описани в настоящите Общи условия,  Клиентът има качествотона Администратор на лични данни, а Legal Tech има качеството на Обработващ лични данни. Отношенията между страните във връзка с обработването на лични данни при предоставяне на Услугите се уреждат от Стандартните договорни клаузи, достъпни на https://legal-tech.bg/scc-p2c/ 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 • Legal Tech може периодично да променя настоящите Общи условия и се задължава да публикува всички извършени промени на https://legal-tech.bg/general-terms/.
 • Legal Tech уведомява Клиента за изменения в настоящите Общи условия в 14-дневен срок от настъпването на това обстоятелство. 
 • В случай, че Клиентът не е съгласен с измененията в Общите условия, същия има право да се прекрати Абонамента си с Legal Tech, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Клиентът следва да уведоми Legal Tech в срок от 14 дни от получаването на съобщението по предходната алинея.
 • В случай че Клиентът не упражни правото си да прекрати Абонамента си по реда, уреден в настоящите Общи условия, се счита, че изменението е прието от Клиента без възражения.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ

 • Клиентът притежава всички права на интелектуална собственост върху неговите Данни, а Legal Tech притежава всички права на интелектуална собственост върху Услугите.
 • Никоя от страните не предоставя никакви права върху съдържанието на другата страна или която и да е интелектуална собственост на другата страна, освен ако това не е изрично посочено в настоящите Общи условия. 
 • Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Legal Tech (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Legal Tech или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Legal Tech, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 • Legal Tech притежава авторското право върху всички създадени автоматизации, независимо дали са персонални или общодостъпни, доколкото изрично не е договорено друго.
 • Забранява се на всички лица да изтеглят частично или в цялост наличната на Сайта информация (scraping) и да я ползват по какъвто и да е начин, различен от указания в настоящите Общи условия. 
 • При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Legal Tech, Legal Tech има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 • Освен когато е изрично уговорено, Клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Legal Tech.
 • Legal Tech запазва правото си, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

 • Legal Tech не носи отговорност за каквито и да е вреди, възникални от неправилно въведена информация или от ползването на Услугите от Клиента.
 • Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 • По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.