Общи условия

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ЛИГЪЛ ТЕК БГ” ООД, наричано по-долу “Legal Tech BG”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

„ЛИГЪЛ ТЕК БГ” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205932074 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Алабин № 33, офис 128, имейл адрес: office@legal-tech.bg, телефон: 0894 644 768.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Legal Tech BG” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от “Legal Tech BG”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „Legal Tech BG”.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Legal Tech BG договор. Такива данни са имена, имейл, телефон и необходимите данни за предоставяне на поръчаната услуга.

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт – www.legal-tech.bg и всички негови подстраници.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, бисквитки, правила за регистрация и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Услуга – всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

Потребител – физическо или юридическо лице, което използва Сайта или Услугите на сайта, което НЕ е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

 • На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга за предлаганите от “Legal Tech BG” услуги.
 • Предоставяните от “Legal Tech BG” услуги са с еднократно изпълнение, като плащането може да бъде еднократно или разсрочено.  
 • Спецификациите на предлганите услуги са описани на Сайта.
 • Генерираните документи от автоматизирания софтуер на “Legal Tech BG” не представялват по какъвто и да е начин правна консултация и “Legal Tech BG” не носи каквато и да е отговорност, за каквито и да е вреди, възникални при ползването на такива документи.

Модул GDPR

 • Потребителите могат да закупят модул GDPR само след получаване на индивидуална оферта от “Legal Tech BG” и нейните условия и спецификации.
 • За да получи индивидуална оферта, Потребителят предоставя информация за своята дейност на “Legal Tech BG”.
 • “Legal Tech BG” има право да предоставя индивидуални остъпки от цената за първоначална настройка, ако има такава, от цената за абонамент, от цената за ползване на платформата или от цената на всички други услуги, по своя преценка. 
 • Конкретните параметри на сключения между страните договор се определя от изпратената оферта и свързаната с нея кореспонденция. Моментът на сключване на договора е постигането на взаимно съгласие относно цената на услугата, нейните параметри и срок, което може да бъде предоставено в писмена или електронна форма, включително по имейл. За приемане на офертата се считат и конклудентни действия като например плащане на фактура.
 • Договорът между страните се сключва за срок, посочен в офертата. Ако такъв срок не е изрично зададен, договорът между страните се сключва за срок от 12 месеца.
 • В случай, че между страните се сключи индивидуален договор за предоставяне на софтуерни услуги, неговите параметри се прилагат с предимство. 
 • Всички документи в модул GDPR се създават единствено за индивидуално ползване от регистрирания Потребител и ползват въведената информация в потребителския профил. 
 • Правилата на тази точка се прилагат с предимство пред общите правила на Общите условия.

МОДУЛ ФАКТУРИ

 • “Legal Tech BG” предоставя за безплатно ползване на Потребителите модул Фактури. 
 • Модул Фактури генерира фактури, които поддържат до една стока или услуга. 
 • Данните за издателя на фактурата са данните, с които Потребителят се е регистрарал на Сайта.
 • “Legal Tech BG” не носи отговорност за каквито и да е вреди, възникални при ползването на модул Фактури или неправилно въведена информация. 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОЛЗВАНЕТО

 • Със закупуването на предоставяните от “Legal Tech BG” Услуги Потребителят придобива стандартен лиценз за ползване, доколкото друго не е изрично предвидено. 
 • Стандартният лиценз за ползване включва правото Потребителят да ползва Услугите за себе си. Изрично се забранява ползването на Услугите с цел препродажба и генериране на печалба от търговска или друга дейност. В случай че Потребител иска да ползва Услугите с такива цели, той е длъжен да се свърже с “Legal Tech BG”.
 • При установяване на нарушение по предходната точка “Legal Tech BG” има право незабавно да преустанови предоставянето на услугите, без да дължи връщане на платените от Потребителя суми, както и да претендира обезщетение в по-висок размер, ако има основание за получаване на такова. 

ОФЕРТА

 • Изпращаните от Legal Tech BG оферти на клиентите са обвързващи за срок от 14 дни, доколкото в самата оферта не е посочено друго.
 • Клиентите предоставят доброволно личните си данни при поискване на оферта чрез формата за контакт на Сайта или по имейл.
 • Всички лични данни, свързани с дадените оферти, по които няма сключен договор, се изтриват в срок от 6 месеца от даването им.

НЕКОРЕКТНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

 • “Legal Tech BG” има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.
 • “Legal Tech BG” има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:
  1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
  2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на “Legal Tech BG”;
  3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо “Legal Tech BG”.

ЦЕНИ

 • Цените на предлаганите услуги са тези, посочени в изпратената индивидуална оферта, освен в случаи на очевидна грешка.
 • Цените на услугите не включват ДДС, доколкото изрично не е посочено обратното. 
 • Legal Tech BG” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
 • „Legal Tech BG” може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от „Legal Tech BG”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
 • Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща услуга.
 • „Legal Tech BG” има правото да предоставя промокодове за отстъпка по своя преценка на Потребителите или на трети лица, които разпространяват Услугите. 

ПОДДРЪЖКА

 • Стандартната поддръжка включва отговор на запитвания във връзка с ползването на функционалностите на използваната софтуерна услуга и поправяне на възникнали технически грешки. Стандартната поддръжка не включва индивидуализирано надграждане на използваните софтуерни услуги.
 • Преференциалната поддръжка дава възможност за по-бързо  и преимуществено обслужване. Клиентите ползващо преференцална поддръжка се обслужват с предимство пред тези, ползващи стандартна поддръжка. 
 • Цените на услугите не включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

ПЛАЩАНЕ

 • Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане по банков път, чрез кредитна или дебитна карта и банков превод.
 • Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
 • „Legal Tech BG” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „Legal Tech BG”.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „Legal Tech BG” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „Legal Tech BG” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Legal Tech BG”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 • Legal Tech BG притежава авторското право върху всички създадени автоматизации, независимо дали са персонални или общодостъпни, доколкото изрично не е договорено друго.
 • При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „Legal Tech BG”, „Legal Tech BG” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 • Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Legal Tech BG”.
 • „Legal Tech BG” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги
 • „Legal Tech BG” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „Legal Tech BG” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 • „Legal Tech BG” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България или общоприетите нравствени норми. При установяване на нарушение по тази точка, “Legal Tech BG” има право да изисква предсрочно всички оставащи вноски до края на срока на сключения между страните договор.  
 • Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „Legal Tech BG” или прекратяване поддържането на уебсайта му.
 • Потребителят може да развали договора само при съществено неизпълнение на задълженията от страна на „Legal Tech BG”, като например липса на достъп до системата за повече от 3 последователни работни дни. Потребителят се задължава да информира „Legal Tech BG” при неизправност в системата. При неинформиране за Потребителя не възниква правото по настоящата точка. 
 • При забава на дължимите плащания от Потербителя, която надхвърля 15 работни дни, „Legal Tech BG” има право да изисква предсрочно всички оставащи вноски до края на срока на сключения между страните договор.  
 • Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
 • Ако Потребителят е заплатил цялата цена за ползването на услугата, “Legal Tech BG” не дължи връщане на заплатената цена доколкото надлежно предоставя закупената Услуга за срока на договора. В тези случаи не се прилагат правилата за предсрочно прекратяване на договора едностранно от страна на Потребителя.  
 • След прекратяване на договора по каквато и да е причина „Legal Tech BG” предоставя възможност на Потребителя да получи въведаната от него информация в общодостъпен формат – .csv или .xlxs. Това право може да се упражни до изтриване данните съгласно Политиката за поверителност на Сайта и законоустановените срокове за съхранение.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

 • Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 • „Legal Tech BG” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
 • Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „Legal Tech BG” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
 • В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 • По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.