Калкулатор - МОД при непълно работно време

Калкулатор: МОД при непълно работно време
Законоустановено работно време
Работно време по договор

Ръководители

МОД:лв.

лв.

Специалисти

МОД:лв.

лв.

Техници и приложни специалисти

МОД:лв.

лв.

Помощен административен персонал

МОД:лв.

лв.

Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната

МОД:лв.

лв.

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство

МОД:лв.

МОД (непълно работно време):лв.

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

МОД:лв.

МОД (непълно работно време):лв.

Машинни оператори и монтажници

МОД:лв.

МОД (непълно работно време):лв.

Професии, неизискващи специална квалификация

МОД:лв.

МОД (непълно работно време):лв.

Минимален осигурителен доход

Размер:лв.

лв.

Информация

Минималният осигурителен доход (МОД) се определя по основни икономически дейности (код по КИД) и квалификационни групи професии, съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година.

МОД е определен за един отработен пълен месец при законоустановеното работно време. При работа на непълно работно време МОД следва да се определи пропорционално на отработеното време.

В полето работно време по договор въведете дневната продължителност на работното време. След въвеждане на код по КИД и категория служители, калкулаторът автоматично изчислява МОД при непълно работно време.