Проверка на Политическа личност

Информация

Проверка в публичния регистър на лица, заемащи висши публични длъжности, предоставен от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Официалният сайт на регистъра може да бъде достъпен от ТУК.