Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011)

wdt_ID Код Наименование на професията

Информация

Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България е разработена в съответствие с методологията на Международната стандартна класификация на длъжностите (ISCO-88), издание на Международната организация на труда, Женева, 1990 г.

Всички промени на НКПД 2020 (2021) , НКПД 2019, НКПД 2011, НКПД 2008, НКПД 2005 са включени и всички кодове са актуализирани в конкретната таблица.

Заповеди

Списъци