Класификация на икономическите дейности (КИД 2008)

wdt_ID Код Наименование на икономическа дейност
1 A Селско, горско и рибно стопанство
2 01 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности
3 01.1 Отглеждане на едногодишни растения
4 01.11 Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена
5 01.12 Отглеждане на ориз
6 01.13 Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши, кореноплодни и грудкови
7 01.14 Отглеждане на захарна тръстика
8 01.15 Отглеждане на тютюн
9 01.16 Отглеждане на влакнодайни растения
10 01.19 Отглеждане на други едногодишни растения

Информация

ЗАПОВЕД № РД-07-316 от 29.11.2007 г. за утвърждаване на Класификация на икономическите дейности, за краткост наричана “КИД-2008”, а за международно използване – “NACE.BG-2008” Издадена от председателя на Националния статистически институт, обн., ДВ, бр. 107 от 18.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г.

На основание чл. 9, т. 6, чл. 10, ал. 3 и във връзка с чл. 7, т. 6 от Закона за статистиката:
1. Утвърждавам Класификация на икономическите дейности, за краткост наричана “КИД-2008”, а за международно използване-“NACE.BG-2008”