Класификация на икономическите дейности (КИД 2008)

wdt_ID Код Наименование на икономическа дейност

Информация

ЗАПОВЕД № РД-07-316 от 29.11.2007 г. за утвърждаване на Класификация на икономическите дейности, за краткост наричана “КИД-2008”, а за международно използване – “NACE.BG-2008” Издадена от председателя на Националния статистически институт, обн., ДВ, бр. 107 от 18.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г.

На основание чл. 9, т. 6, чл. 10, ал. 3 и във връзка с чл. 7, т. 6 от Закона за статистиката:
1. Утвърждавам Класификация на икономическите дейности, за краткост наричана “КИД-2008”, а за международно използване-“NACE.BG-2008”