Обновления в модул GDPR от системата на Legal Tech

V.2.0 – 25.11.2022

Това обновяване на GDPR модула в системата на Legal Tech е най-голямото до момента. С него се въвеждат много нови функционалности и се променя начина на функциониране на съществуващите. Моля прочетете внимателно и при нужда от съдействие се свържете с нас.

Нови функционалности

 • Въвеждане на категории субекти – вече можете да дефинирате категориите субекти, за които обработвате данни, като например клиенти, партньори, служители и др.

 

 • Нови документи – Оценка на въздействието и Проверка за наличие на легитимен интерес

 

 

 • Обособена нова секция “Служители” и навигация в лявото меню

 

 • Известия за преглед на документите в системата – ще получавате имейл известие, когато изтече предвидения срок за преглед. Необходимо е да се въведат документите и дейностите през обновения модул!

Обновен начин на функциониране на съществуващи модули

 • “Процеси” се преименува на “Дейности
 • Премахнати са предварително зададените процеси за “Клиенти”, “Служители” и “Маркетинг”
 • Обновено създаване на “Нова дейност”
 • Визуални промени – с цел опростяване на интерфейса на системата, всички документи са групирани в секции “Вътрешни документи” и “Политики”

 

 

 • Обновен начин за дефиниране на ролите в екипа – вече може още по-детайлно да се определят правомощията на ролята, пред кого се извършва отчитане и към кого следва да се осъществи контакт при нужда. Обновена е заповедта за приемане на ролята.

 

 • Преработен начален екран съобразно промените

Обновления по документите

 • Обновени Вътрешни правила с добавка на изрични текстове, че голяма част от документацията и регистрите по GDPR се поддържата в системата на Legal Tech
 • Обновен начин на създаване на Политика за поверителност – вече можете да избирате как искате да наричате Политиката за поверителност и към кого я насочвате – клиенти, служители и др. Към всяка Политика могат да се свързват до 5 дейност по обработване на лични данни

 

 

Какво се случва със създадените вече документи?

Всички документи, които са създадени през системата на Legal Tech продължават да съществуват. Няма нужда да предприемате допълнителни действия. Документите са достъпни в секция “Архив”.

Как мога да създавам нови документи?

За да създавате нови документи е необходимо дейностите по обработване на лични данни да бъдат въведени през обновения ни модул. Не се притеснявайте, в срок до 15.12.2022 всички въведени дейности ще бъдат автоматично мигрирани към обновената система. 

Ако имате въпроси или нужда от съдействие, можете да се свържете с нас на office@legal-tech.bg